ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

The 10 most checked-out in the past 3 months
ชื่อเรื่อง Item type รายการที่ยืมออก  
พญาโหงบนโลงแก้วและงานคัดสรร /

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, - มูลนิธิสถาบันวิชาการ, กรุงเทพฯ : 2546 - 160 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 (เกษตรศาสตร์) ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 125 โทรสาร 0-2940-5834
ECO Library | Integrated Library System Powered by KOHA | KOHA Installation & Adaptation by Apiyos Rienvipattana | Maintenance by Information Technology Department

Powered by Koha