ทีมงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี

1. นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
2. นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน ผู้ดูแลระบบ
3. นางสาวดลนภา แว่วศรี ผู้ดูแลระบบ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล ผู้ดูแลระบบ
5. นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ ผู้ดูแลโมดูล OPAC
6. นางสาวกิตติยา ขุมทอง ผู้ดูแลโมดูล OPAC
7. นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ ผู้ดูแลโมดูล Catalog
8. นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์ ผู้ดูแลโมดูล Catalog
9. นางวราภรณ์ แดงช่วง ผู้ดูแลโมดูล Serial
10. นายกนก สุขมณี ผู้ดูแลโมดูล Serial
11. นางนาถศจี พันธุ์ใย ผู้ดูแลโมดูล Acquisition
12. นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท์ ผู้ดูแลโมดูล Acquisition
13. นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล ผู้ดูแลโมดูล Circulation
14. นางสาวสมใจ ขุนเจริญ ผู้ดูแลโมดูล Circulation
15. นางสาวศศินพร นาคเกษม ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ RFID
16. นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล ผู้ดูแลระบบจินดามณี Koha v.2
17. นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้ดูแลห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
18. นางศสิญา เสือดี ผู้ดูแล Eco library
Notice: Undefined variable: permalink in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfblike/kzfblike.php on line 79
Notice: Undefined variable: og_url in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfbscript/kzfbscript.php on line 80