ม.ค.19

ระบบจินดามณี เพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

“ระบบจินดามณี”

     เป็นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสของไทย ที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Koha ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสระบบแรกของโลก พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์จากหลายประเทศทั่วโลก จุดเด่นที่น่าสนใจของ Koha คือมีฟังก์ชั่นการทำงานโมดูลต่างๆเทียบเท่ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ สามารถปรับแต่งระบบและพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละห้องสมุด นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทำงานของห้องสมุดที่มีขนาดเล็กจนถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ Koha จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับห้องสมุดที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบและต้องการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre) สำนักหอสมุด และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยี สารสนเทศอัจฉริยะ (NAiST-Lab) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาและทดสอบประยุกต์ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส Koha เวอร์ชั่น 2 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานของห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ “จินดามณี” เพื่อใช้เป็นระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสต้นแบบสำหรับห้องสมุดในประเทศไทย ระบบจินดามณีได้รับการแก้ปัญหาข้อบกพร่องและพัฒนาให้สามารถใช้งานกับภาษาไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     จากการใช้งานระบบจินดามณี เพื่อบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร พบว่าระบบมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มโครงการห้องสมุดจินดามณี เพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลการศึกษาและพัฒนาต่อยอดระบบ Koha เวอร์ชั่น 3 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไปไม่เน้นวิชาการ ในห้อง Eco library และมีแผนงานศึกษาพัฒนาระบบจินดามณี ให้เป็นระบบสำรองของระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานเป็นระบบทดแทนได้ในอนาคต